ОБЩИ УСЛОВИЯ –––––––––––– Гледна Точка (glednatochka.com.com), наричан за краткост GT, е новинарски сайт, който има за цел да представя актуална информация от България и света до неограничен брой потребители. 2. Настоящите общи условия уреждат принципитe на работа на сайта, възможностите, които предоставя, правата и задълженията на сайта и на неговите потребители при ползването на услугите, предоставяне от сайта.  Настоящите Общи условия уреждат отношенията между GT и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава GT или използва официалните приложения, разработени от и за GT. Чл. 1. Посочените в настоящите „Общи условия” думи и изрази имат следното значение: – „Потребител” е всяко физическо лице, ползващо услуги чрез уебсайта на GT , които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и когато действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. – „IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.  II. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ Чл. 2. С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на СТРАНИЦАТА, Потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. GT не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. При използване Услугите на GT, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия. Чл. 3. (1) Потребителят получава възможност да прави валидни заявки за ползване на Услугите, предложени в Интернет страницата и да публикува мнения и коментари, след като попълни Регистрационна форма. III. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Чл. 4. Потребителят има право на достъп в режим онлайн до уебсайта на GT, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на GT– случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет; IV. ПРАВА НА GT Чл. 11. (1) GT има право да иска от Потребителя: 1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия; 2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; 3. да уведомява незабавно GT за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта; 4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват уебсайта; 5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; 6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица. V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА Чл. 13. (1) GT се задължава да спазва нормативните актове, които регламентират защитата на предоставените от Потребителя Лични данни и информация. GT обработва и съхранява предоставената информация с грижата на добър търговец, като спазва принципа на пропорционалност на събираните и обработвани данни, само за целите на сключване и изпълнение на договорите чрез Интернет страницата. GT няма право да я предоставя на трети лица за рекламни и маркетингови цели.  Той има право да предостави на трети лица, Лични данни и информация на Потребителя само с оглед изпълнение на задълженията по настоящия договор. (2) GT ще предоставя на компетентните държавни органи Лични данни и информация на Потребителя, само в случаите, предвидени в нормативните актове, с оглед предотвратяване на престъпления, осуетяване на административни нарушения или други неправомерни действия. GT може да използва личните данни и информация на Потребителя, при ангажиране на неговата договорна и извъндоговорна отговорност, включително и чрез предоставянето им на трети лица, за реализиране на неговите права. (3)  GT ще използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за спазването на настоящите Общи условия. VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪП Чл. 18. GT има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените Услуги, ако Потребителят  с действията си накърнява доброто име на GT, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от Потребителя, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, GT има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, GT има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя. VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА Чл. 19. GT не носи отговорност в следните случаи: • при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги; • при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя, в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват Услугите; • за неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна Услуга; • при претенции от трети лица срещу Потребителя, свързани с ползването на Услугите. VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ Чл. 20. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. (2) При възникнали спорове Потребителите могат да се свържат със GT и да изпращат жалби и оплаквания на следния е-mail адрес: [email protected] (3) Служител на GT ще се свърже с Потребителя в срок не по-дълъг от 5 (пет) дни, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни. Чл. 21. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, информация, за които е достъпна на адрес https://www.kzp.bg/pomiritelna-deynost и https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG Чл. 22. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България. Като спрямо този договор и всички произтичащи от него права и задължения за страните се прилага българското законодателство. IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 23 (1) GT има право да променя и актуализира едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки, технологията и дизайна на предоставяните Услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Интернет сайта без предварително уведомление до Потребителя. (2) Промяната и актулизацията на Общите условия имат незабавно действие, освен ако GT не е посочил друго. Чл. 24. GT си запазва правото да изпраща на своите Потребители системни съобщения, свързани с нови Услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните Услуги. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в СТРАНИЦАТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. GT си запазва правото да изтрие създадено от Потребителя  потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.